Итгэлийн Тунхаг

ornament1

Би, Тэнгэр, газрыг бүтээгч бүхнийг чадагч, Бурхан Эцэгт итгэдэг. Би, Ариун Сүнсээр бүрэлдэж

Чуулганы Хараа

ornament1

Улаанбаатар хот, бусад аймаг орон нутагт төдийгүй бүх улс үндэстэнд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, дагалдагчдыг бэлтгэнэ. (Үйлс 1:8, Матай 28:18-20)

Чуулганы Уриа

ornament1Нийгмийн бүхий л салбарт нөлөөлж, Өөрчлөлтийг авчирцгаая! (Исаиа 2:2-3)

Чуулганы Тунхаг

ornament1

Бид Есүсийн Хаанчлал чуулганы тэргүүн хоньчин нь хэн нэгэн хүн биш харин Эзэн Есүс Христ Өөрөө гэдэгт бид итгэдэг.

Тун удахгүй...

Сүүлд нэмэгдсэн

 • narД. НАРМАНДАХ

  Бурхан бол ГАНЦ,
  Түүнд л ИТГЭ!

  "Учир нь ганц Бурхан байна. Мөн Бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зууч хүмүүн болох Христ Есүс байна"
 • ulambayarН. Уламбаяр

  БИД БҮГДЭЭРЭЭ
  ТҮҮНИЙ ХҮҮХДҮҮД

  "Есүс хүүхдүүдийг тэвэрч, тэдэн дээр гараа тавиад ерөөв. Марк 10:16"