about_small_2Улаанбаатар хот, бусад аймаг орон нутагт төдийгүй бүх улс үндэстэнд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, дагалдагчдыг бэлтгэнэ.

about_small_3

18Есүс дөхөж ирээд, тэдэнд
—Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг Надад өгсөн. 19Иймээс та нар яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун, Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртээ, 20та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав.

about_small_38Харин Ариун Сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж, тэгээд Иерусалим, бүх Иудей, Самари тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл Миний гэрч болно гэв.