POST PHOTO

Иерусалимын амар амгалангийн төлөө гуй “Чамайг хайрлагчид өлзийтэй байх болтугай Амар амгалан чиний ханан эрмийн дотор Сайн сайхан чиний орднуудад байх болтугай” Ах дүүс ба анд нөхдийнхөө төлөө Би одоо “Чиний дотор амар амгалан байх болтугай” гэж хэлнэ. Бидний Бурхан ЭЗЭНий өргөөний төлөө Би чиний сайн сайхныг эрэн хайх болно. Дуулал 122:6-9 prayer1996 онд нэгэн…

ХАРАА: “Бялхам амь” хаанчлалын сургууль нь 2012 онд Христийн биед удирдагч бэлтгэх Библийн сургууль болж байгуулагдана. ЗОРИЛГО: Бурханаас танд зориулагдсан тэнгэрлэг хувь тавилангаа олж авч, АВРАГЧ ЭЗЭН Есүс Христийн дагалдагч болж, тэнгэрийн хаанчлалын хаан ба тахилч болж бэлтгэгдэхэд оршино. УРИА: ЭЗЭНийг мэдэхийн төлөө шамдацгаая!!! “БЯЛХАМ АМЬ” хаанчлалын сургууль нь 5 түвшингийн сургалттай… Хамгийн эхний түвшин…

Бид Есүсийн Хаанчлал чуулганы тэргүүн хоньчин нь хэн нэгэн хүн биш харин Эзэн Есүс Христ Өөрөө гэдэгт бид итгэдэг. Бидний тэргүүн хоньчин Есүс Христ өөрийн чуулганыг тослогдож, томилогдсон үйлчлэгчдээр дамжуулан удирддаг гэдэгт бид итгэдэг. Чуулган нь апостол болон эш үзүүлэгчдийн суурин дээр байгуулагддаг гэдэгт бид итгэдэг. Бид Бурханы гэр болох чуулганд сүнслэг аавууд байдагт итгэдэг….

“ЕСҮСИЙН ХААНЧЛАЛ” чуулган нь 2005.01.16-нд анх 13 хүнтэйгээр цуглаанаа хийж эхэлжээ. ЧУУЛГАНЫ ХАРАА: Улаанбаатар хот, бусад аймаг орон нутагт төдийгүй бүх улс үндэстэнд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, дагалдагчдыг бэлтгэнэ. (Үйлс 1:8, Матай 28:18-20) БИДНИЙ УРИА: Нийгмийн бүхий л салбарт нөлөөлж, Өөрчлөлтийг авчирцгаая! (Исаиа 2:2-3) БИДНИЙ ЭРМЭЛЗЛЭЛ: Ертөнцийн Эзэний Хаан Хуулийг чухалчлан амьдарна. (Матай 22:36-40), (1…

Би, Тэнгэр, газрыг бүтээгч бүхнийг чадагч, Бурхан Эцэгт итгэдэг. Би, Ариун Сүнсээр бүрэлдэж, онгон Мариас мэндэлж, Понти Пилат захирагчийн үед зовлон эдэлж, цовдлогдон алагдаж, оршуулагдсаны дараа гурав дахь өдрөө, үхлээс дахин амилж, тэнгэрт одож, бүхнийг чадагч Бурхан Эцэгийнхээ баруун гарын хүндэт сэнтийд заларсан, дахин ирж амьд болон үхсэн бүх хүнийг шүүх, амьд Бурханы цорын ганц…

© 2016 Kingdom of Church | Есүсийн Хаанчлал
Top
Биднийг дагаарай: