SLIDESHOW2-1

Таны хаанчлал иртүгэй. Таны таалал тэнгэрт шигээ Газарт бас биелтүгэй.

Бидний өдөр тутмын хүнсийг Өнөөдөр бидэнд хайрлаач.

Матай 6:10-11 →

SLIDESHOW 2-2

«Үүний дараа Би эргэж ирээд Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Балгаснуудыг нь Би дахин босгож, сэргээнэ.

Эдгээрийг үйлдэгч нь тунхаглаж байна. Ингэснээр бүх үндэстнүүд Эзэнийг эрж хайна. Миний нэрээр дуудагдсан бүх харийнхан ч бас хайна» гэж Өнө эртнээс мэдэгддэг Эзэн Эдгээрийг айлдаж байна”

Үйлс 15:16-18→

SLIDESHOW 2-3

Би мөрөн дээр нь Давидын гэрийн түлхүүрийг тавина.

~ Түүнийг нээхэд хэн ч үл хаана, түүнийг хаахад хэн ч эс нээнэ.

Исаиа 22:22 →

SLIDESHOW 2-4

Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. . .

~ ЕСҮС ХРИСТ

Матай 16:19 →

“ЕСҮСИЙН ХААНЧЛАЛ” чуулган нь 2005.01.16-нд анх 13 хүнтэйгээр цуглаанаа хийж эхэлжээ.

ЧУУЛГАНЫ ХАРАА:

Улаанбаатар хот, бусад аймаг орон нутагт төдийгүй бүх улс үндэстэнд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, дагалдагчдыг бэлтгэнэ. (Үйлс 1:8, Матай 28:18-20)

БИДНИЙ УРИА:

Нийгмийн бүхий л салбарт нөлөөлж, Өөрчлөлтийг авчирцгаая! (Исаиа 2:2-3)

БИДНИЙ ЭРМЭЛЗЛЭЛ:

Ертөнцийн Эзэний Хаан Хуулийг чухалчлан амьдарна.
(Матай 22:36-40), (1 Коринт 13 бүлэг), (Ром 13:8-10)

Их Эзэн Есүс Христийн Агуу Захирамж Тушаалуудыг
сахин биелүүлнэ. (Матай 28:18-20)

Ариун Сүнсний тусламж, удирдлага, хүч чадалд бүрэн
хамааралтай, дагалдагч болно.
(Иохан 14:16,26), (Иохан 15:26), (Иохан 16:13-14), (Үйлс 1:8)

БИДНИЙ САЙН ҮЙЛС:

Зовогсдыг халамжилна.

Ишлэл

Матай 28:18-20

18 Есүс дөхөж ирээд, тэдэнд – Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг Надад өгсөн. 19 Иймээс та нар яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун, Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртээ, 20 та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав.

Үйлс 1:8

Харин Ариун Сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж, тэгээд Иерусалим, бүх Иудей, Самари тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл Миний гэрч болно гэв.

© 2016 Kingdom of Church | Есүсийн Хаанчлал
Top
Биднийг дагаарай: