ӨРГӨЛ

Өргөлийн талаар библийн амлалт.

Лук 6:38

Өгөгтүн, тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигжсэн мөн бялхсан сайн хэмжээгээр өвөр дээр чинь асгарах болно. Өөрсдийнхөө хэмжсэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээ.

2 Коринт 9:6-8

Тэгэхлээр ийм байна. Харам таригч нь харам хураана. Өгөөмөр таригч нь өгөөмөр хураана. Хүн бүр дурамжханаар бус, албадлагаар бус зүрхэндээ байгаачлан өгөгтүн. Учир нь уриалгахнаар өгөгчийг Бурхан хайрладаг. Та нарыг Бурхан бүхий л ерөөлөөр бялхаах чадалтай. Харин та нар бүх зүйлд, бүхий л талаар, үргэлж сэтгэл хангалуун байж, алив сайн үйлээр дүүрэн байгаарай.

 ӨРГӨЛ:

Таны өргөсөн өргөл бүр сайн мэдээний үйлсэд ашиглагдах болно. Эзэн таныг ивээг.

Банкны данс:

Худалдаа Хөгжлийн Банк 457028263 төгрөг
Худалдаа Хөгжлийн Банк 457028445 доллар
Худалдаа Хөгжлийн Банк 457034850 төгрөг (Барилга)